Suomen Ratagolfliitto Ry haluaa edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ratagolfin parissa. Taustalla on myös Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksilleen asettama vaatimus tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien olemassaolosta. Tämän vuoden alussa aloittaneeseen liittohallitukseen nimettiin ensimmäistä kertaa yhdenvertaisuusvastaava, jolle annettiin tehtäväksi luoda liitolle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Liitto järjesti keväällä myös yhdenvertaisuuskoulutuksen yhdessä Allianssi Ry:n kanssa Tampereella hallikilpailun yhteydessä. Tuon kolutuksen tuottamien ideoiden pohjalta on nyt laadittu liitolle seuraavaksi kahdeksi vuodeksi ensimmäinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Ratagolfliiton visiona yhdenvertaisuustyössä on ”Suvaitsevainen ja avoin ratagolfyhteisö, jossa jokaisella on riippumatta ominaisuuksistaan (ikä, sukupuoli, fyysiset ominaisuudet, toimintakyky), kulttuuritaustastaan (kansalaisuus, kieli, tavat) tai suuntautumisestaan (seksuaalinen, uskonnollinen, vakaumus), tasavertainen mahdollisuus olla mukana, itselleen sopivalla tavalla.”

Itse suunnitelmassa on kuvattu niin suunnitelman taustaa kuin siihen liittyviä käsitteitä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilanne liiton toiminnassa on kuvattu jaoteltuna kilpailutoimintaan, seuratoimintaan ja hallintoon. Nykytilanteen pohjalta on laadittu tavoitteet seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Tavoitteissa on mm. ruotsin kielen aseman parantamista liiton toiminnassa, luokitusten ajantasaistamisen automatisointia, harrastelijaluokan lanseeraamista, häirintään puuttumista häirintäyhdyshenkilöjärjestelmän kautta, nettikirjoittelun siivoamista asiattomuuksista ja nuorien pelaajien lisäämistä sekä ottamista mukaan liiton hallintoon.

Suunnitelman toteutumista tullaan seuraamaan vähintään puolivuosittain hallinnon ja kilpailutoiminnan tavoitteiden osalta liittohallituksen kokouksissa sekä seuratoiminnan tavoitteiden osalta liiton kevät- ja syyskokousten yhteydessä. Kahden vuoden kuluttua katsotaan, millaisiin tuloksiin on päästy ja laaditaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi seuraava suunnitelma.

Ohessa koko suunnitelma pdf-tiedostona. Olkaa hyvä ja tutustukaa suunnitelmaan. Kommentteja ja parannusehdotuksia saa esittää liittohallitukselle ja/tai liittohallituksen yhdenvertaisuusvastaavalle.

Ystävällisin terveisin

Jouni Pihlasalo

Yhdenvertaisuusvastaava

Suomen Ratagolfliitto Ry

Yhdenvertaisuussuunnitelma 2018-2020