Yhdenvertaisuus & kestävä kehitys

Suomen Ratagolfliitto Ry haluaa edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ratagolfin parissa. Taustalla on myös Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksilleen asettama vaatimus tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien olemassaolosta. Ensimmäinen yhdenvertaisuussuunnitelma laadittiin Ratagolfliitolle keväällä 2018. Se laadittiin kahdeksi vuodeksi. Sen tavoitteita on viety eteenpäin ja osittain saatu valmiiksikin. Nyt laadittu suunnitelma on voimassa seuraavat 2 vuotta kevääseen 2022 asti.

Ratagolfliiton visiona yhdenvertaisuustyössä on ”Suvaitsevainen ja avoin ratagolfyhteisö, jossa jokaisella on riippumatta ominaisuuksistaan (ikä, sukupuoli, fyysiset ominaisuudet, toimintakyky), kulttuuritaustastaan (kansalaisuus, kieli, tavat) tai suuntautumisestaan (seksuaalinen, uskonnollinen, vakaumus), tasavertainen mahdollisuus olla mukana, itselleen sopivalla tavalla.”

Itse suunnitelmassa on kuvattu niin suunnitelman taustaa kuin siihen liittyviä käsitteitä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilanne liiton toiminnassa on kuvattu jaoteltuna kilpailutoimintaan, seuratoimintaan ja hallintoon. Nykytilanteen ja edellisen suunnitelman tavoitteiden toteutumisasteen pohjalta on laadittu tavoitteet seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Tavoitteissa on monia samoja tavoitteita kuin ensimmäisessä suunnitelmassa, mm. ruotsin kielen aseman parantamista liiton toiminnassa, luokitusten ajantasaistamisen automatisointia, harrastelijaluokan käyttöä liiton kilpailuissa, häirintään puuttumista häirintäyhdyshenkilöjärjestelmän kautta, nettikirjoittelun siivoamista asiattomuuksista ja ratagolfkoulujen pitämistä sekä nuorten pelaajien ottamista mukaan liiton tai seurojen hallintoon. Osaa näistä tavoitteista on paloiteltu osiin, jotta niiden toteuttaminen olisi helpompaa seuraavan kahden vuoden aikana. Yksi uusi tavoite on lisätty tähän suunnitelmaan maantieteellisten esteiden vähentämiseksi: ”Uusia kilpailupaikkakuntia kilpailukalenteriin.”

Suunnitelman toteutumista tullaan seuraamaan vähintään puolivuosittain hallinnon ja kilpailutoiminnan tavoitteiden osalta liittohallituksen kokouksissa sekä seuratoiminnan tavoitteiden osalta liiton kevät- ja syyskokousten yhteydessä. Kahden vuoden kuluttua katsotaan, millaisiin tuloksiin on päästy ja laaditaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi seuraava suunnitelma.

Kommentteja ja parannusehdotuksia saa esittää liittohallitukselle ja/tai liittohallituksen yhdenvertaisuusvastaavalle Jouni Pihlasalolle.

Yhdenvertaisuussuunnitelma 2020-2022
Kestävän kehityksen suunnitelma 2022-2027